Autosuficiència alimentària - Autosuficiencia alimentaria

És tot un repte aconseguir avui dia ser autosuficient a nivell alimentari. Per diverses raons: en funció de la ubicació de la finca, certs productes són més complicats d'obtenir que altres (peix, per exemple, si no s'està a prop d'un riu gran o de la mar). També les característiques geogràfiques pròpies (alçada, humitat, insolació) poden suposar la impossibilitat de conrear certs productes.

Es todo un reto conseguir hoy en día ser autosuficiente a nivel alimentario. Por varias razones: en función de la ubicación de la finca, ciertos productos son más complicados de obtener que otros (pescado, por ejemplo, si no se está cerca de un rio grande o del mar). También las características geográficas propias (altura, humedad, insolación) pueden suponer la imposibilidad de cultivar ciertos productos.

Al marge d'això, hi ha productes que necessàriament han de ser obtinguts per bescanvi, com a exemple màxim, la sal, encara que altres com el sucre poden ser obtinguts però amb dificultat (molt terreny dedicat a les remolatxes, per exemple).

Al margen de lo anterior, hay productos que necesariamente deben ser obtenidos por trueque, el ejemplo máximo, la sal, aunque otros como el azucar pueden ser obtenidos pero con dificultad (mucho terreno dedicado a las remolachas, por ejemplo).

Des d'un primer moment ens varem marcar un objectiu: conrear cereals, hortalisses i verdures, plantes aromàtiques i medicinals (per a les persones i per a les pròpies plantes), fruites i qualsevol producte de la terra que pogués ser d'interès (la lufa, per exemple, que ens proporciona esponges vegetals naturals).

Desde un primer momento nos marcamos un objetivo: cultivar cereales, hortalizas y verduras, plantas aromáticas y medicinales (para las personas y para las propias plantas), frutas y cualquier producto de la tierra que pudiera ser de interés (la lufa, por ejemplo, que nos proporciona esponjas vegetales naturales).

El camí ha estat llarg (els errors es paguen, i molt cars, doncs el cicle és típicament anual) però hem obtingut bons resultats en general. La imatge que il·lustra aquesta pàgina és un exemple d'una recollida diària en un bon dia d'estiu. En els diferents capítols d'aquesta secció us anirem donant informació que pot ser molt útil pels aquells que vulguin emprendre una camí paral·lel al nostre.

El camino ha sido largo (los errores se pagan, y muy caros, pues el ciclo es típicamente anual) pero hemos obtenido buenos resultados en general. La imagen que ilustra esta página es un ejemplo de una recogida diaria en un buen día de verano. En los distintos capítulos de esta sección os daremos información que puede ser muy útil para los que quieran emprender una camino paralelo al nuestro.