Autosuficiència - Autosuficiencia

L'autosuficiència no és recular en el nostre nivell de vida. Ben al contrari, representa viure amb un estàndard diferent, però segurament més saludable, tant a nivell corporal com mental. Per a això, és vital entendre la satisfacció que s'obté després de la realització correcta i eficient de les tasques que comporta l'aplicació del concepte de l'autosuficiencia.

La autosuficiencia no es recular en nuestro nivel de vida. Mas bien al contrario, representa vivir con un estándar diferente, pero seguramente más saludable, tanto a nivel corporal como mental. Per ello, es vital entender la satisfacción que se obtiene después de la realización correcta y eficiente de las tareas que comporta la aplicación del concepto de autosuficiencia.

És també un plantejament coherent en la nostra relació amb la terra. L'obtenció del que necessitem de l'entorn immediat o més proper implica la reducció del desgast al que sotmetem als recursos naturals.

Es también un planteamiento coherente con nuestra relación con la tierra. La obtención de lo que necesitamos del entorno immediato o más cercano implica la reducción del desgaste al que sometemos a los recursos naturales.

Els aspectes als quals hem de donar més importància per a elevar el nostre nivell de vida són: alimentació, vestimenta, allotjament, salut, felicitat i relacions cordials amb els altres.

Los aspectos a los que deberíamos dar más importancia para elevar nuestro nivel de vida son: alimentación, vestido, alojamiento, salud, felicidad y relaciones cordiales con los demás.

Per a aconseguir tot el que hem dit fins ara, si es disposa d'una parcel·la de terra de la grandària adequada, cal explotar-la de una manera racional, conscient i intensiva. De totes maneres , mai hem d'oblidar que l'explotació de la nostra parcel·la no ha d'implicar la destrucció de tota espècie que no ens sigui útil. És millor intentar una co-existència raonable amb tot ser vivent que no posi en perill la nostra subsistència. Per a això, mantenir zones de la nostra finca sense conrear de forma rotativa pot contribuir a aquest objectiu.

Para conseguir todo lo anterior, si se dispone de una parcela de tierra del tamaño adecuado, hay que explotarla de manera racional, consciente e intensiva. De todas formas, nunca hemos de olvidar que la explotación de nuestra parcela no ha de implicar la destrucción de toda especie que no nos sea útil. Es mejor intentar una co-existencia razonable con todo ser viviente que no ponga en peligro nuestra subsistencia. Por todo ello, mantener zonas de nuestra finca sin cultivo de forma rotativa puede contribuir a este objetivo.