Autosuficiència econòmica - Autosuficiencia económica

Es evident que tot el que em dit fins ara (autosuficiència alimentària i energètica) està molt bé, però si no soms capaços d'obtenir un rendiment econòmic de la finca difícilment es podrà sostenir a llarg termini, doncs tot pateix un desgast i, mes tard o mes d'hora, ha de substituir-se, a més del necessari manteniment, que si es porta a terme per la gent de la comunitat no te cost, però segur que existiran materials que s'hauran de comprar, així com hi hauran reparacions que caldra contractar per a ser fetes per industrials externs al projecte.

Por supuesto todo lo descrito hasta ahora (autosuficiencia alimentaria y energética) está muy bien, pero si no somos capaces de conseguir un rendimiento económico de la finca dificilmente se podrá sostener a largo plazo, pues todo sufre un desgaste y tarde o temprano debe sustituirse, además del necesario mantenimiento, que si se lleva a cabo por parte de los miembros de la comunidad no tiene coste, pero seguro que existirán fungibles que deberán ser adquiridos, así como habrá reparaciones que deberán ser llevadas a cabo por industriales externos al proyecto.

A mes, és impossible viure aïllats, doncs sempre hi hauran obligacions de cara a la societat a las que haurem de fer front. Encara que intentem moure'ns per cercles en els que el bescanvi és factible, en molts casos es necessari disposar de diners per les nostres despeses externes.

Además, es imposible vivir aislados, pues siempre habrán obligaciones de cara a la sociedad a las que deberemos hacer frente. Aunque intentamos movernos por círculos en los que el trueque es factible, en muchos casos es necesario disponer de dinero para hacer frente a nuestros gastos externos.

Es per tot això que s'han fet moltes accions amb el objectiu de obtenir recursos econòmics del exterior. Per exemple, s'han venut productes com verdures, fruitas, ous, mel, conserves, tot ecològic i de producció propia, cervesa artesanal dissenyada i produïda a la finca i també pa elaborat en el magnífic forn de llenya del que disposem.

Es por ello que se han llevado a cabo múltiples acciones cuyo fin es la obtención de recursos económicos del exterior. Entre ellos, se han vendido productos como verduras, frutas, huevos, miel, conservas, todo ello ecológico y de producción propia, cerveza artesanal diseñada y elaborada en la finca y también pan elaborado en el magnífico horno de leña del que disponemos.